Noticis kārtējais pasākums starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Šoreiz “BALTA DABA” jaunieši ciemos pie sevis uzņēma portugāļu jauniešus no vides organizācijas “Organização para a Promoção dos Ecoclubes (OPE)”.

Tikšanās mērķis bija nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā.

Vizītes laikā (07.08.2015.-09.08.2015.) jauniešiem bija iespēja tikties ar “Ķemeru nacionālā parka fonda” pārstāvi Andi Liepu, kurš iepazīstināja ar Slampes upes atjaunošanas projektu, kā arī iepazīt Ķemeru augstā purva dabas daudzveidību.

bogDSC_0572Projekta jaunieši tikās ar “GAUJAS FONDA” pārstāvi Edgaru Žīguru, kurš iepazīstināja ar vienkoču laivu izgatavošanas un lietošanas tradīcijām Vidzemē un deva iespēju pašiem pielikt roku šādas laivas tapšanā un izbaudīt tās peldējumu Gaujas ūdeņos. Gaujmalā jaunieši izveidoja arī “Gaujas sargu” komandu, kas turpmāk pieskatīs upmalas apmeklētāju uzvedību.

boatDSC_0670DSC_0703Apmeklējām arī “Augstāres HES” uz Gaujas, lai diskutētu par upju aizdambēšanas problemātiku, kā arī apciemojām Līgatnes zivju ceļu kā paraugu vietējo entuziastu rūpēm par dabas aizsardzību. Savukārt, Tautas zvejniecības aroda muzejā atklājām, ka latviešu maluzvejnieki ir radošākie cilvēki valstī un inspektoriem nākas ieguldīt milzu pūles viņu ierobežošanai.

fish stairsVizītes noslēgumā izstaigājām Palsas upes dabas taku un pielikām savas rokas Šepkas upes dabas vērtību saglabāšanā. Dabas aizsardzības pārvaldes inspektora Jāņa Pērles vadībā izvācām no upes koku sanesumus un bebru aizsprostu, tādējādi atvieglojot upes tecējumu, kas nozīmīgs lašveidīgo zivju nārstam un citām Šepkas upes dabas vērtībām, piemēram, Ziemeļu upespērlenēm (Margaritifera margaritifera L.).

woodbeavers dambefore

afterProjekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes un veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību. Projekta ietvaros 10 jaunieši (5 katrā valstī) vecumā no 18-30 gadiem veic pētījumu par upju aizdambēšanas problemātiku, organizē vietējiem jauniešiem nodarbības, kas saistītas ar upju aizsardzību, organizē diskusijas, kā arī apkopo metodes un izstrādā ceļvedi par to, kā efektīvi un radoši jauniešus iesaistīt upju aizsardzības aktivitātēs. Projekta ietvaros abas grupas tiksies savā starpā, lai dalītos gūtajā pieredzē. Projekts norisinās paralēli Latvijā un Portugālē laika posmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.decembrim.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POSlogo