Biedrība „BALTA DABA” ir saņēmusi līdzfinansējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projektam „Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts”.

Biedrības „BALTA DABA” darbības programmas tiešie mērķi ir:

1) nodrošināt biedrības darbības ietekmes paplašināšanu, vietēju un reģionālu vides aktivitāšu organizēšanu papildinot ar aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas vides politikas un normatīvo aktu izstrādē, realizējot biedru intelektuālo potenciālu;

2) veicināt biedrības īstenoto projektu skaita, vēriena un ietekmes pieaugumu, kā arī papildināt biedrības aktīvo biedru skaitu līdz 60;

3) veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos dabas un kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā, īpaši uzsverot tieši brīvprātīgā darba attīstību.

Darbības programmas īstenošanas vieta ir Vidzemes reģiona Gaujas upes baseina apkārtējie novadi un Valmiera. Galvenie plānotie pasākumi: vides projektu organizēšana un līdzdalība vides politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē. Plānotie rezultāti: izstrādāti normatīvo aktu projekti, vairāk aktīvo biedru, augstāka iedzīvotāju līdzdalība un ilgtspējīga, dabiska vide Vidzemē.

Līdzfinansējuma apmērs – 39 600,00 LVL, kopējās projekta attiecināmās izmaksas – 44 000,00 LVL

Kontakti:

Projekta vadītājs – Ģirts Baranovskis, tel.nr. 26141259, e-pasts: dababalta@gmail.com

Projekta aktivitāšu koordinētājs – Jānis Porietis, tel.nr. 26585903, e-pasts: dababalta@gmail.com

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”.

4642_11logo sifAssociation „BALTA DABA” has received co-financing from EEA Financial Mechanism 2009-2014 EEA Grants program’s „NGO fund” subprogram „NGO Activity Support Measure (2009-2014)” for its project „Support for association „BALTA DABA” functioning”.

Direct objectives for association’s “BALTA DABA” action program are:

1) to provide associations functional authority by supplementing organization of local and regional environmental activities with active participation in the development of Latvia’s environmental policy and regulations, thus using members’ intellectual potential;

2) To further advance the count and caliber of ex-post projects, and to increase the count of active members to 60;

3) To promote participation for residents of the Vidzeme region in the restoration and preservation of environmental and cultural values.

The program is taking place in the Vidzeme region in those provinces surrounding Gauja’s river basin and Valmiera. The main association’s activities are environmental activities, participation in developing environmental policies and regulations, training courses etc. Planned results of these activities are developed regulations, more educated society, more active members, broader citizen participation and sustainable, natural environment in Vidzeme.

The amount of co-financing is– 39 600, 00 LVL, and all referable costs of this project are – 44 000, 00 LVL

Contacts:

Project manager – Ģirts Baranovskis, mobile: +371 26141259, e-mail: dababalta@gmail.com

Coordinator of project activities – Jānis Porietis, mobile: +371 26585903, e-mail: dababalta@gmail.com

Project is financially supported by Iceland, Lichtenstein and Norway. EEA Financial Mechanism program’s „NGO Fund” subprogram „NGO Activity Support Measure (2009-2014)”

4642_11logo sif