Notikusi kārtējā biedrības “BALTA DABA” jauniešu nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros.

Nodarbības mērķis bija iepazīt upju aizsprostošanas cēloņus, kas tiešā veidā neizriet no cilvēku darbības. Šoreiz nodarbības uzmanības centrā bija bebri un to radītie aizsprosti.

Nodarbības laikā (11.07.2015.) “BALTA DABA” un uziacinātajiem vietējiem jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Vārnienes upes (Balvu novads) stāvokli un dot ieguldījumu tās tecējuma atvieglošanā.

Konstatējām, ka Vārnienes upē tecējums gandrīz nepastāv. Galvenie iemesli nebija tālu jāmeklē, jo acīmredzami upi daudzās vietās bija aizšķērsojuši koku sanesumi, kā arī upes tecējumu aizkavē iespaidīgs daudzums bebru aizsprostu.

DSC_0267Vietējā medību kluba pārstāvji dalībniekus iepazīstināja ar iemesliem kādēļ bebri būvē aizsprostus, kāda ir to uzbūve un kādi ir bebru uzvedības paradumi.

Koku sanesumu un bebru aizsprostu rezultātā Vārnienes upē ūdens tecējums gandrīz nepastāv un tā rezultātā tas ir uzsilis, konstatējama zema skābekļa koncentrācija, kas pasliktina upes bioloģiskās daudzveidības stāvokli.

Ņemot to vērā, nodarbības dalībnieki atbrīvoja vienu Vārnienes posmu no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. Tā rezultātā upes tecējums šajā posmā atjaunojās. Turpmākajā projekta gaitā sekosim līdzi, kāda tam ir ietekme ilgākā laika posmā. Pētīsim, kāda tam bijusi ietekme uz upes tecējumu, cik ātri bebri aizsprostus atjaunos un cik ātri upē atjaunosies koku sanesumi.

20150712_124923DSC_0225

Projekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes un veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību. Projekta ietvaros 10 jaunieši (5 katrā valstī) vecumā no 18-30 gadiem veic pētījumu par upju aizdambēšanas problemātiku, organizē vietējiem jauniešiem nodarbības, kas saistītas ar upju aizsardzību, organizē diskusijas, kā arī apkopo metodes un izstrādā ceļvedi par to, kā efektīvi un radoši jauniešus iesaistīt upju aizsardzības aktivitātēs. Projekta ietvaros abas grupas tiksies savā starpā, lai dalītos gūtajā pieredzē. Projekts norisinās paralēli Latvijā un Portugālē laika posmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.decembrim.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POSlogo